Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.
 
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.
 
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.
 
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.
 
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.
 
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m.
 
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m.
 
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m.

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 m.

*Finansinės  būklės ataskaita     

*Veiklos rezultatų ataskaita           

*Aiškinamasis raštas

*Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

*Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

*Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertė per ataskaitinį laikotarpį

*Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

*Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

*Finansavimo sumų likučiai

*Finansinės būklės ataskaita 2009-12-31

*Finansinės būklės ataskaita 2010-12-31; Finansinės būklės ataskaita 2010-12-31 tęsinys

*Grynojo turto pokyčių ataskaita

*Ilgalaikio materialaus turto pastabos

*Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

*Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

*Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

*Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kt. subjektus

*Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

*Informacija apie vienerius metus gautinas sumas

*Kitos pajamos

*Nematerialioj turto pastabos

*Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas

*Paaiškinamasis raštas

*Pagrindinės veiklos sąnaudos pastabos

*Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis

*Pinigų srautų ataskaita

*Veiklos rezultatų ataskaita

Skaityti 3270 kartai

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui