Vaikų ugdymas ir maitinimas

Vaikų maitinimas

VAIKŲ MAITINIMAS

Maistas ugdytiniams gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje, lopšelio grupių vaikai valgo savo grupėje, o darželio grupių vaikai valgo valgykloje ( pagal sudarytą maitinimosi grafiką). Ugdytiniai maitinami 3 kartus dienoje: pusryčiai, pietūs ir pavakariai. Tėvai ( globėjai) gali pasirinkti dienos maitinimų skaičių. Jeigu vaikas ugdomas įstaigoje daugiau kaip 4 val., 1 maitinimas per dieną yra privalomas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti lėšų dydžio nustatymo 2021 m. Sausio 27 d. Nr. DV-39

Pasvalio lopšelio-darželio ugdytinių lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-08-31 DV-72

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018-12-21 DV-92

Lopšelio valgiaraščiai

Darželio valgiaraščiai

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE TVARKA

 

 
 

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mokamas 6 EUR fiksuotas mėnesinis aplinkos mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje. Mokesčio dydis nepriklauso kiek dienų vaikas lankė ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama ugdymo sutartis. Šis mokestis nemokamas jei vaikas vasaros sezono metu ( birželio- rugpjūčio mėn.) nelanko darželio (pagal tėvų (globėjų) prašymą).

Vienos dienos mokestis už vaiko maitinimą lopšelyje-darželyje:

* lopšelio grupė – 1,66 EUR (0, 83 EUR – mokantiems 50 %).

       * darželio grupė –   1,85 EUR ( 0, 925 EUR– mokantiems 50 %).

Nelankytos dienos gali būti pateisinamos (mokestis neskaičiuojamas) šiais atvejais:

     * dėl vaiko ligos (tėvų (globėjų) prašymas);

     * tėvų (globėjų) atostogų metu ( tėvų (globėjų) prašymas ir patvirtinta pažyma iš darbovietės);

     * vasaros sezono metu (birželio-rugpjūčio mėn.) (tėvų (globėjų) prašymas);

     * motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ( tėvų (globėjų) prašymas ir pažymos kopija);

     * esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, epidemijai, karantinui ir stichinių nelaimių metu;

     * jeigu Lopšelyje-darželyje vyksta remonto darbai ir nėra sudarytą sąlygų vaikams ugdytis metu;

     * jeigu priešmokyklinio amžiaus vaikas nelanko ugdymo įstaigos mokinių rudens, žiemos, pavasario atostogų metu ;

     * kai tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį ( tėvų (globėjų) prašymas ir patvirtinta pažyma iš darbovietės);

Mokestis už vaiko maitinimą tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 % nustatytos normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

     * vaikas turi nustatytą vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį;

     * vaiko tėvai ( globėjai) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą gauna socialines pašalpas;

     * šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ( pažyma iš mokyklos);

   * kai tėvai (globėjai) atlieka privalomąją karo tarnybą (pažyma);

   * vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis nei 40 procentų darbingumo lygis;

Pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimas:

Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami pirmą kartą priimant vaiką į lopšelį-darželį arba bet kuriuo metu, atsiradus teisei į lengvatą. Vaikams, lankantiems lopšelį-darželį ne pirmus metus, kiekvienais metais iki rugsėjo 25 d. privaloma pateikti visus naujus dokumentus dėl mokesčio lengvatos. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai (globėjai) įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti Lopšelio-darželio direktorių. Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Tėvai atsako už pateiktų dokumentų ir informacijos teisingumą.

Mokesčio už darželį mokėjimas:

Tėvai (globėjai) gavę atsiskaitymo lapelį, mokestį už vaikų išlaikymą gali sumokėti:

1.Banko pavedimu į šią sąskaitą: LT124010042600010088 (Luminor Bank AS), mokėjimo paskirtyje įrašykite vaiko tabelio numerį arba vaiko vardą ir pavardę.

  1. PERLO terminaluose pateikę atsiskaitymo lapelį.

Mokestis už vaikų maitinimą ir ugdymo reikmenų tenkinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 25 d.

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių mokestis nemokamas ilgiau kaip du mėnesius, Lopšelio-darželio direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus). Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymų formos:

Prašymas dėl darželio lankymo birželio mėnesį

daugiau formų ruošiama

Skaityti 4180 kartai

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui