Bendros žinios apie įstaigą

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ įkurtas 1970 m.

Daug dėmesio čia skiriama vaikų įvairių gebėjimų ugdymui. Pagrindinė  prioritetinė veiklos sritis yra vaikų sveikatos ugdymas. Pagrindinis lopšelio-darželio strateginis tikslas – visų bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.

Lopšelyje-darželyje „Eglutė“veikia 10 grupių: 2 priešmokyklinio ugdymo, 6 ikimokyklinio ugdymo ir 2 ankstyvojo amžiaus grupės.

1996 m. lopšelis-darželis „Eglutė“ pasirinko sveikos gyvensenos ugdymo kryptį, yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė. Dalyvauja respublikiniuose projektuose: „Sveika mokykla“, „Sveikatiada“, „Olimpinė karta“.

Vaikų ugdymas įstaigoje vykdomas pagal individualią ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“ ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

2000 m. lopšelis-darželis buvo įtrauktas į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 2013–2017 m. patobulinta lopšelio-darželio „Eglutė“ sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa „Aukime sveiki kartu“.

Už sveikatos stiprinimo idėjų plėtrą ir sveikesnės visuomenės kūrimą, lopšelis-darželis „Eglutė“ apdovanotas sveikatos apsaugos viceministro padėkos raštu.

Daug dėmesio skiriame projektams, kurie pritraukia papildomas lėšas vaikų sveikatos stiprinimui. Įstaiga nuo 2009 m. dalyvauja Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos skelbiamuose projektuose, kurie finansuojami iš Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos. Lopšelis-darželis „Eglutė“ turi vasaros vaikų užimtumo programų kūrimo ir įgyvendinimo patirtį. teikia programas ŠMM, rajono bendruomenės Sveikatos tarybai, gauna finansinę paramą sveikatos projektų, vasaros stovyklų organizavimui. Turime ilgametę patirtį dalyvaudami tarptautiniame vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“.

Vaikams sukurta gera materialinė bazė, edukacinė aplinka. Įrengtas sporto kompleksas su braidymo baseinu. Teikiamos papildomos paslaugos: vykdomos taisyklingos kūno laikysenos ir plokščiapėdystės korekcinis – prevencinis darbas sporto salėje ir baseine. Vaikai mokomi žaisti „mažąjį krepšinį“, kūno kultūros pedagogas veda vaikams kūno kultūros užsiėmimus, teikiamos logopedo paslaugos, veikia teatro studija. Tėvų pageidavimu vyksta mokami ankstyvojo anglų kalbos, „Zumba Kids“ užsiėmimai.

Daug dėmesio skiriame bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima, tėvai tampa partneriais bendruose projektuose. Turime geros partnerystės tinklą su respublikos, rajono ikimokyklinėmis įstaigomis, bendradarbiaujame su Pasvalio miesto mokyklomis, M. Katiliškio biblioteka, Pasvalio sporto mokykla.

Vaikų sveikatos ugdymas, sveikos ir saugios gyvensenos integravimas į kasdienę įvairiapusę vaikų veiklą yra labai svarbus, nes užtikrina siekiamą rezultatą lopšelyje-darželyje. Įgyvendinant projektus lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikams, tėvams, įstaigos bendruomenei yra sudarytos sąlygos išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, skatina rinktis sveiką gyvenimo būdą.

 

VIZIJA

Jauki estetinė, meninė ir sportinė aplinka, palankios sąlygos vaikų protiniam ir fiziniam vystymuisi.

 

MISIJA

Įgyvendinti švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, humanizuoti ugdymo procesą sudarant sąlygas ugdytinių saviraiškai, saviugdai ir mokytojų savikūrai, kurti demokratišką, šiuolaikišką ir unikalią ugdymo įstaigą, tampančią rajone metodiniu centru.

 

FILOSOFIJA

1. Žmogaus ugdymas – humanizuotas, vientisas pedagoginis procesas, grindžiamas mokytojų ir ugdytinių sąveika.

2. Kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali vertybė: gali rinktis laisvai naują veiklą, turi galimybę samprotauti, daro sprendimus ir taiso klaidas, tokiu būdu formuoja savo asmenybę.

3. Įstaiga vadovaujasi demokratiškumo, humaniškumo principais, puoselėja senas tradicijas ir papročius, užtikrina vaikų sveikatą ir saugumą, kaip investicija į jų ateitį.

Meniu