Savivaldos institucijos

Lopšelio-darželio tarybayra aukščiausioji  savivaldos institucija, į kurios sudėtį įeina mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovai, Lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti Lopšelio-darželio veiklos uždavinius. Už savo veiklą Lopšelio-darželio taryba atsiskaito ją rinkusiems  Lopšelio-darželio bendruomenės nariams.

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ darželio tarybos nuostatai atsisiųsti
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ darželio tarybos sudėtis atsisiųsti

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų tarybos nuostatai atsisiųsti
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų tarybos sudėtis atsisiųsti

Metodinė grupė – institucija, organizuojanti mokytojų metodinę veiklą.

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ metodinės grupės nuostatai atsisiųsti
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ metodinės grupės veiklos reglamentas atsisiųsti
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų metodinių darbų, metodinių priemonių pateikimo, recenzavimo bei aprobavimo tvarka atsisiųsti
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ metodinės grupės veiklos planas 2022 metams atsisiųsti
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ metodinės grupės sudėtis atsisiųsti

 

Meniu