Švietimo pagalba

LOGOPEDO PAGALBA

Pasvalio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ dirba logopedė-metodininkė Sandra Maračinskienė ir  vyresnioji logopedė Rima Bielskienė.

Vaikas + Tėvai + Logopedas + Mokytojas = Graži kalba

Logopedas, gavęs tėvų sutikimą, įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą. Sudaromas vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų sąrašas, kuris aptariamas Vaiko gerovės komisijoje ir suderinamas su Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba, tvirtinamas Pasvalio l-d „Eglutė“ direktoriaus.

Atsižvelgiant į kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, vaiko amžių, raidą, sudaromas logopedinių pratybų tvarkaraštis. Logopedo pagalba teikiama individualių arba pogrupinių užsiėmimų metu. Skiriamų pratybų trukmė – 20 – 30 min., priklausomai nuo konkretaus vaiko poreikių.

Logopedas:

 • Padeda grupių mokytojams pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas, vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • konsultuoja grupių mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius vaiko ugdymo procese;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentaciją;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe;
 • taiko savo darbe specialiojo ugdymo naujoves;
 • šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais specialiojo ugdymo klausimais, formuoja teigiamą bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;
 • bendradarbiauja su kitomis suinteresuotomis įstaigomis.

Ką Jūsų vaikas veikia pas logopedą?

 • Mokosi taisyklingai tarti visus ar daugelį kalbos garsų. Garsų tarimo sutrikimus įveikti gali trukdyti ryškūs burnos struktūriniai pakitimai (pvz. netaisyklingas sąkandis, dantų deformacijos), garsų tarimo sutrikimus lydintys kalbos sutrikimai.
 • Ugdo taisyklingą kalbinį kvėpavimą, atlikdami įvairius pūtimo pratimus.
 • Lavina girdimojo ir foneminio suvokimo įgūdžius, formuoja pirminius garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, kurie būtini mokantis skaityti bei  rašyti.
 • Plečia žodyną. Užsiėmimų metu sparčiau gausėja bei savarankiškoje kalboje įsitvirtina vaiko aktyvus bei pasyvus žodynai.
 • Ugdo kalbos gramatinį taisyklingumą. Taisyklinga kalba vaikai gali sklandžiau, nuosekliau išreikšti savo mintis, kas lemia aktyvesnį bendravimą su aplinkiniais.
 • Lavina smulkiosios motorikos įgūdžius, dėmesį, atmintį, mąstymo procesus.
 • Ugdo kūrybiškumą, vaizduotę, bendradarbiavimą bei socialinius įgūdžius.
 • Logopedinių pratybų metu taikome informacines komunikacines technologijas.

Logopedo pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo bei glaudaus logopedo, tėvų, grupių auklėtojų bendradarbiavimo bei sistemingo logopedinių pratybų lankomumo.

Logopedės Sandros Maračinskienės darbo grafikas

Dienos Pirmadienis Antradienis Ketvirtadienis
Konsultacijų laikas   745 – 1215   745 – 1215   745 – 1215
1245 – 1345 1245 – 1345 1245 – 1345
1430 – 1600 1430 – 1630 1430 – 1630

Pietų pertrauka 12.15–12.45

Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto. Konsultacijos konfidencialios.
Dėl rūpimų klausimų, bei konsultacijų laiko derinimo kreiptis el. paštu: sandra.maracinskiene@gmail.com arba telefonu: +370 621 62679

Logopedės Rimos Bielskienės darbo grafikas

Dienos Antradienis Ketvirtadienis Penktadienis
Konsultacijų laikas   745 – 1215   745 – 1215   745 – 1215
1245 – 1345 1245 – 1345 1245 – 1345
1430 – 1630 1430 – 1600 1430 – 1630

Pietų pertrauka 12.15–12.45

Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto. Konsultacijos konfidencialios.
Dėl rūpimų klausimų, bei konsultacijų laiko derinimo kreiptis el. paštu: bielskiene.r@gmail.com arba telefonu: +370 622 34733

PSICHOLOGO PAGALBA

Pasvalio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ dirba  psichologė Simona Stapulionienė, II psichologo kvalifikacinė kategorija.

Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Darželio psichologas:

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje).
 • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
 • Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams

Į darželio psichologą galite kreiptis:

 • Kai norite pasitarti dėl vaiko elgesio;
 • Kai nerimą kelia vaiko emocinė būsena;
 • Kada manote, kad vaikas patiria bendravimo sunkumų;
 • Kuomet darželyje kyla adaptacijos sunkumų;
 • Vaikui išgyvenant krizinius – traumuojančius įvykius;
 • Kitų klausimų, susijusių su vaiko psichologine sveikata.

Psichologės Simonos Stapulionienės darbo grafikas

Dienos Antradienis Ketvirtadienis
Konsultacijų laikas 800 – 1215   1200 – 1700

Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto. Konsultacijos konfidencialios.
Dėl rūpimų klausimų, bei konsultacijų laiko derinimo kreiptis el. paštu: simonastapulioniene@gmail.com  arba telefonu: +370 601 26172

Psichologės kabinetą rasite sensoriniame kambaryje šalia sporto salės.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialiojo pedagogo pagalbą vaikams darželyje teikia specialioji pedagogė-metodininkė Inga Kaulinskienė.

Pagalba teikiama vaikams, kurie yra įvertinti Švietimo pagalbos tarnyboje ir jiems yra paskirta specialiojo pedagogo pagalba. Vaikai yra įtraukti į pagalbos gavėjų sąrašą, kuris suderintas su Švietimo pagalbos tarnyba.

Atsižvelgiant į sutrikimą, vaiko amžių, raidą, sudaromas specialiųjų pratybų tvarkaraštis. Teikiama individuali ir pogrupinė pagalba po 20 min. kartą per savaitę.

Specialusis pedagogas:

 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems negalias, sutrikimus ir mokymosi sunkumus;
 • veda individualias ir pogrupines pratybas, kurių metu padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas;
 • remdamasis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų stiprybėmis ir galimybėmis, ieško būdų, kaip lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą, pasiruošti mokyklai, taiko įvairius specialiuosius ugdymo būdus ir metodus;
 • dirba atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;
 • rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimų, sunkumų įveikimui;
 • šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais švietimo pagalbos, įtraukiojo ugdymo klausimais, formuoja teigiamą bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja ugdymo klausimais mokytojus, mokytojų padėjėjus, tėvus (rūpintojus, globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese;
 • bendradarbiauja su įstaigos specialistais, administracija, tariasi su jais dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo efektyvumo;
 • esant poreikiui, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Specialiojo pedagogo pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, sutrikimo pobūdžio bei glaudaus specialisto, tėvų, grupių auklėtojų bendradarbiavimo bei pratybų lankomumo.

Specialiosios pedagogės Ingos Kaulinskienės darbo grafikas:

Dienos Pirmadienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Konsultacijų laikas   745 – 1215   745 – 1215 1245 – 1345   745 – 1145
1245 – 1345 1245 – 1345 1430 – 1600  
1430 – 1630 1430 – 1630  
Pietų pertrauka 1215–1245 1215–1245 1215–1245 1145–1215

MOKYTOJO PADĖJĖJAS UGDYMUI

Pasvalio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ švietimo pagalbą vaikams teikia trys mokytojo padėjėjos ugdymui: Virginija Motiejūnienė, Laura Staleliūnaitė-Mainionienė ir Kamilė Safiulina.

Mokytojo padėjėjas ugdymui:

 • padeda ugdytiniui (ugdytinių grupei) orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) Lopšelyje-darželyje ir už jos ribų, ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu;
 •  rūpinasi vaikų savitvarka, padeda vaikui susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt., padeda atlikti kitą su savitarna, savitvarka, maitinimu(si), poilsiu susijusia veikla;
 •  įsitraukia į ugdomąją veiklą ir padeda ugdytiniui (ugdytinių grupei) aktyviai joje dalyvauti;
 • paaiškina ugdytiniui pedagogų skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • talkina pedagogams ugdomosios veiklos, renginių metu, padeda organizuoti ugdytinio (ugdytinių grupės) veiklą lauke, žaidime, vykdo pedagogų pavedimus (laikinai nesant pedagogui užtikrinti vaikų saugumą ir užimtumą);
 •  padeda ugdytiniui naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
 • bendradarbiaujant su mokytoju, švietimo pagalbos specialistais ir kitais darbuotojais, numato tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko;
 •  padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą ugdomąją medžiagą;
 •  darbo metu rūpinasi vaikų bei savo saugumu ir sveikata, vadovaujasi Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Meniu