Lengvatos

Nelankytos dienos gali būti pateisinamos (mokestis neskaičiuojamas) šiais atvejais:
1. dėl vaiko ligos (pagal tėvų prašymą) atsisiųsti
2. tėvų (globėjų) atostogų metu (pagal prašymą ir pažymą) atsisiųsti
3. vasaros sezono metu (birželio–rugpjūčio mėn.)(pagal prašymą) atsisiųsti
4. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu (pagal prašymą ir pažymą) atsisiųsti
5. esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, epidemijai, karantinui, stichinių nelaimių metu;
6. jeigu Švietimo įstaigose vyksta remonto darbai ir nėra sudarytų sąlygų vaikams ugdytis;
7. jeigu priešmokyklinio amžiaus vaikas nelanko ugdymo įstaigos mokinių rudens, žiemos, pavasario atostogų metu
8. kai tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį (pagal prašymą ir pažymą) atsisiųsti
9. kai tėvai (globėjai) yra izoliacijoje (pagal prašymą) atsisiųsti

Infomacija tėveliams, kaip peržiūrėti vaiko sveikatos istoriją, apsilankymus ir su jais susijusius elektroninius dokumentus www.esveikata.lt paskyroje atsisiųsti

Mokestis už vaiko maitinimą tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 % nustatytos normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:
1. vaikai turi nustatytą vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį;
2. vaikų tėvai (globėjai) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą gauna socialines pašalpas (pagal prašymą);
3. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (pagal prašymą ir šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą / pažymą apie vyresnių nei 16 metų vaikų mokymąsi);
4. kai tėvai (tėvas arba motina) atlieka privalomąją karo tarnybą (pagal prašymą ir  pažymą);
5. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis nei 40 procentų darbingumo lygis (pagal prašymą ir medicininę pažymą).

Prašymo forma atsisiųsti

Mokestis už vaikų maitinimą nemokamas:
1. jei vaikui Administracijos direktoriaus įsakymu yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
2. Savivaldybės teritorijoje apgyvendintiems užsieniečių vaikams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimas:
Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami pirmą kartą priimant vaiką į lopšelį-darželį arba bet kuriuo metu, atsiradus teisei į lengvatą.
Vaikams, lankantiems lopšelį-darželį ne pirmus metus, kiekvienais metais iki rugsėjo 25 d. privaloma pateikti visus naujus dokumentus dėl mokesčio lengvatos. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai (globėjai) įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti Lopšelio-darželio direktorių. Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Tėvai atsako už pateiktų dokumentų ir informacijos teisingumą.

Meniu