Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio-darželio Darbo taryba atsisiųsti
Vaiko gerovės komisija atsisiųsti
Pedagogų metodinė grupė atsisiųsti
Darni mokykla įgyvendinimo darbo grupė atsisiųsti
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė atsisiųsti
Sveikatos stiprinimo darbo grupė atsisiųsti
Aplinkosauginė darbo grupė atsisiųsti
Socialinio emocinio ugdymo darbo grupė atsisiųsti
STREAM ugdymo darbo grupė atsisiųsti
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija atsisiųsti
Lygių galimybių atvejui nagrinėti komisija atsisiųsti
Nuolatinė krizių valdymo komanda atsisiųsti
Smurto ir priekabiavimo darbe atvejui komisija atsisiųsti
Nuolatinė GHP vidaus audito atlikimo komisijaatsisiųsti
Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė atsisiųsti

Meniu