Mokestis už darželį

2019 m. birželio 26 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2022-06-01) atsisiųsti

Tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, moka:

1. nustatytą 1, 2 ar 3 kartų per dieną maitinimo mokestį už kiekvieną lankytą ir už nelankytą, bet nepateisintą dieną;
2. 10 Eur mokestį už aplinką. Mokesčio dydis nepriklauso kiek dienų per savaitę vaikas lankė Lopšelį-darželį ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama ugdymo sutartis.

Grupė Pusryčiai (Eur) Pietūs (Eur) Pavakariai (Eur) Iš viso

(Eur)

Lopšelio grupės vaikams 0,72 1,06 0,40 2,18
Darželio grupės vaikams 0,94 1,30 0,46 2,70
Priešmokyklinės grupės vaikams, lankantiems visą dieną ir negaunantiems nemokamo maitinimo 0,94 1,30 0,46 2,70
Pritaikytas maitinimas, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus* Pagal faktines išlaidas Pagal faktines išlaidas Pagal faktines išlaidas Pagal faktines išlaidas

Mokesčio už darželį mokėjimas:

Tėvai (globėjai) gavę atsiskaitymo lapelį, mokestį už vaikų išlaikymą gali sumokėti:
1. Banko pavedimu į šią sąskaitą: LT124010042600010088 (Luminor Bank AS), mokėjimo paskirtyje įrašykite vaiko tabelio numerį arba vaiko vardą ir pavardę.
2. PERLO terminaluose pateikę atsiskaitymo lapelį.

Mokestis už vaikų maitinimą ir ugdymo reikmenų tenkinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 25 d.

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių mokestis nemokamas ilgiau kaip du mėnesius, Lopšelio-darželio direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus). Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Meniu