Tvarkos ir aprašai

Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2024 m. atsisiųsti
Žaidimo aikštelių įrenginių, įrengimų, statinių techninės priežiūros tvarkos aprašas atsisiųsti
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-01-01 atsisiųsti

Rekomendacijos dėl vaikų poilsio organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas atsisiųsti
Netiesioginio darbo su ugdytiniais valandų panaudojimo tvarkos aprašas atsisiųsti
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas atsisiųsti
Ugdytinių atvedimo į Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas atsisiųsti
Bendruomenės etikos kodeksas atsisiųsti
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas atsisiųsti
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika atsisiųsti
Smurto ir priekabiavimo prevencijos taisyklės atsisiųsti
Pirmos pagalbos organizavimo tvarka atsisiųsti
Vaikų susirgimų ir traumų registravimo tvarka atsisiųsti
Ugdytinio savirūpos organizavimo tvarka atsisiųsti
Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka atsisiųsti
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka atsisiųsti
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai atsisiųsti
Švietimo stebėsena lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 2022 m. atsisiųsti
Lankomumo tvarkos aprašas 2020 m. atsisiųsti

Meniu