Pranešėjų apsauga

Pasvalio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (toliau – Lopšelis-darželis) informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius, teikiama įdiegtu vidiniu kanalu, vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ vidiniu kanalu teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2022 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. DV- 98 atsisiųsti

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“  kompetentingas subjektas – direktoriaus įsakymu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą paskirti atsakingi asmenys.

Atsakingu asmeniu, administruojančiu vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą paskirta Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živilė Vaidžiūnienė
el. p. eglute.pranesk@gmail.com

Lopšelyje-darželyje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu yra užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su Lopšeliu-darželiu sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai.

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją vidiniu kanalu raštu ar žodžiu.

Informaciją apie pažeidimą Lopšelio-darželio vidiniu kanalu galima teikti užpildant nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą arba pateikiant pranešimą apie pažeidimą laisva forma. Teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pateikti informaciją apie pažeidimą galima telefonu arba kitomis balso pranešimų sistemomis, o jeigu prieš tai buvo pateiktas informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens sutikimas, – ir susitikus su kompetentingu subjektu per nustatytą laikotarpį ir užpildžius nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą dėl jo pripažinimo pranešėju.

Jei informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo negavo atsakymo arba įstaigoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją apie pažeidimą, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir pateikti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą.

Nuorodos:
Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 14 d. nutarimas Nr. 129 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo”
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/36ded9248ff011ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=zh18co3vo

Pranešimo apie pažeidimus forma atsisiųsti

Meniu