Priėmimo tvarka

VAIKAI Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ PRIIMAMI, PATEIKUS:

 • Prašymą. Tėvai ( globėjai) nustatytos formos prašymą priimti vaikus į Lopšelio – darželio į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes pildo ir pateikia raštu lopšelio-darželio direktorei arba elektroniniu būdu el. paštu (egluteld@pasvalys.lt). Prašymas dėl priėmimo į lopšelį-darželį atsisiųsti
 • Vaiko gimimo liudijimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jų kopijas.
 • Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ:

 1. Ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Metodines rekomendacijas.
 2. Priimant į Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes laikomasi prioritetų nustatyto eiliškumo, po to – eilės tvarka pagal tėvų ( globėjų, rūpintojų) prašymų padavimų registracijos datą.

Prioritetai teikiami (eilės tvarka):

 • Vaikams, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;
 • specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;
 • vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;
 • vaikams iš socialinės rizikos šeimų, rekomendavus Savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui;
 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
 • vaikams, kurių brolis ir (ar) sesuo lanko tą pačią ikimokyklinio ugdymo įstaigą;
 • vaikams, kurių vienam iš tėvų ( globėjų, rūpintojų) yra nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis arba ne didesnis kaip 25-40 procentų darbingumo lygis;
 • vaikams, kurių tėvai (vienas iš tėvų) yra moksleiviai arba studentai ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose;
 • vaikams, kurių tėvas atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų);
 • įvaikintiems vaikams:
 • įstaigos darbuotojų vaikams.
 1. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikiamos vaikui nuo 1,5 iki 5 (arba 6) metų.
 2. Mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo 2017 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-259

Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklines ugdymo įstaigas plačiau

Meniu