Istorija

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ istorijos puslapiai

Mūsų darželis buvo įkurtas 1932–1933 m. Tai buvo pirmasis darželis Pasvalyje. Jis  veikė prie klebonijos ir priklausė bažnyčiai, esančiai Joniškėlio gatvėje. Tad auklėtojomis dirbo vienuolės, kurios gyveno kitame darželio pastato gale. Auklėtoją vaikai vadindavo „vyresniąja“. „Vyresnioji“ vaikus mokydavo  maldų, katekizmo, skaitydavo pasakas, žaisdavo žaidimus. Darželio patalpos buvo netipinės: buvo žaidimų kambarys, vaikų priėmimo kambarys, prausykla. Ūkiniame namo pastate buvo įrengta darželio virtuvė. Kadangi patalpos nebuvo pritaikytos vaikams ir čia nebuvo miegamųjų, pietų miego vaikai nemiegodavo, nors darželyje praleisdavo visą dieną.  Taip pat nebuvo vandentiekio bei kanalizacijos. Baldai darželyje buvo gana primityvūs, dauguma jų buvo vietos dailidžių gamybos. Grupėje – rankų darbo lėlės, patalėliai, vežimėliai, kamuoliai ir kt. Apskritai žaislų grupėje buvo nedaug, dauguma buvo pritaikyti žaidimams lauke su smėliu (tai kibirėliai, kastuvėliai ir kt.), nors darželio kieme nebuvo įrengtų atskirų žaidimų ar kūno kultūrai skirtų aikštelių. Visgi darželis buvo įsikūręs gražioje vietoje – jį supo didelis sodas ir daržas, kuriame dirbo auklėtojos su vaikais. Deja, liko neaiškus šio darželio likimas Antrojo pasaulinio karo metais – duomenų apie jo veiklą nėra.

Pasibaigus karui (1947–1948 m.) darželis buvo  atidarytas ir veikė Nepriklausomybės gatvėje (buvusioje Komjaunimo gatvėje). Darželio pastate tuo metu buvo  tik viena grupė. Apie 1952 metus darželio patalpos buvo perkeltos į Svalios gatvę. Čia pradėjo veikti  dar viena grupė. Tuo metu visi vaikai, norintys lankyti jį, turėjo galimybę ten pakliūti. 1958 metais buvo atidaryta antra darželinio amžiaus vaikų grupė. Kiekvienoje grupėje buvo  iki 30 vaikų. Atsirado galimybė atsinaujinti: buvo įrengtas vaikų žaidimų kambarys, vedėjos kabinetas, prausykla, tualetai. Šiame pastate buvo įrengta ir virtuvė. Antrame aukšte buvo įkurti vaikams miegamieji ir vaikai buvo migdomi popiečio miego. Beje, darželis tuo metu priklausė nebe bažnyčiai, o  švietimo skyriui. Nors buvo atnaujintos ir patalpos ir inventorius, tačiau apie vaikų ugdymą mažai buvo kalbama, daugiau  buvo vykdomos vaikų globos ir priežiūros funkcijos. Kadangi ankstesnės  patalpos buvo nedidelės, tai nuo 1961-1962 m. nuspręsta dar vieną darželio grupę atidaryti kitame pastate, kuris buvo už Svalios upelio. Abu darželio pastatus jungė lieptelis per Svalios upelį. Tuometinį darželį lankė apie 100 vaikų. Nuo 1962 m. pradėjo čia pradėjo veikti prailgintos dienos  grupė. Nuo 1960 m. darželiui pradėjo vadovauti Janina Miežianskienė.

Greitai darželis nebegalėjo patenkinti visų poreikių, buvo nuspręsta Pasvalyje pastatyti naują, erdvų 280 vietų vaikų darželį. Tad 1970 rugsėjo 1 d. duris atvėrė pirmas Pasvalyje tipinis 280 vietų vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“. Į įstaigą buvo priimami 1–6 m. vaikai.  Naujajame darželyje veikė 12 grupių: 8 darželinio amžiaus ir 4 lopšelinio amžiaus. Lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresniąja auklėtoja buvo paskirta mokslus ŠPI baigusi ir ikimokyklinio ugdymo specialybę įgijusi Birutė Petkevičienė. Ji nuo 1973 m. buvo paskirta lopšelio-darželio „Eglutė“ vedėja ir dirbo iki 2011 m. Sovietinio laikotarpio darželiuose mokymo programos visoms šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigoms buvo parengtos bendros, su privalomu išmokti programų turiniu. Daugiausia dėmesio buvo skiriama akademiniam vaikų mokymui, paruošiamojoje grupėje vaikai buvo mokomi rašto pradmenų, skaičiavimo. Programa nebuvo orientuota į vaiko gebėjimų ugdymą, užduotys nebuvo diferencijuojamos ir individualizuojamos, mažai dėmesio buvo skiriama vaikų saviraiškai bei tautiškumo ir pilietiškumo ugdymui. Pagrindinis dėmesys ikimokyklinio ugdymo programoje buvo  ne ugdymui, o mokymui, internacionalinių jausmų tėvynei ugdymui. Pedagogams buvo suteikta mažai kūrybinės laisvės.

Šaliai atgavus nepriklausomybę, keitėsi ir ikimokyklinio ugdymo sistema. Buvo sukurtos kelios ikimokyklinio ugdymo programos, taikomi alternatyvūs ugdymo metodai. Atsirado galimybė rinktis ir tenkinti vaikų poreikius bei tėvų lūkesčius, dalyvauti projektinėje veikloje. LRŠM rekomendavus, šalies ikimokyklinėse įstaigose 2007 m. buvo pradėtos rengti individualios ugdymo programos. Lopšelis-darželis „Eglutė“ 2008 m. parengė integruotą ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“, sukūrė vaikų pažangos vertinimo sistemą. Ankstyvojo ugdymo vadovas (2001 m.) Ikimokyklinio ugdymo programa „Vėrinėlis“ 1993 m. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (2003 m.) tapo ugdymo turinio įgyvendinimo ašimi lopšelyje-darželyje „Eglutė“. Šalyje buvo susirūpinta ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikata, todėl 1996 m. išleista Lietuvos ikimokyklinukų fizinio aktyvumo optimizavimo programa. Vadovaudamasis ja lopšelis-darželis „Eglutė“ pasirinko sveikos gyvensenos kryptį, parengė individualią programą „Sveikos ir saugios gyvensenos integravimas į ugdymą“. Buvo pertvarkyta įstaigos materialinė bazė: įrengta sporto salė, braidymo baseinas, valgyklos patalpos.

2012 m. lopšeliui-darželiui vadovauti pradėjo pavaduotoja ugdymui Regina Šatienė, kuri čia dirbo nuo 1985 m. Šiandien įstaigos struktūrą sudaro 12 grupių: 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, 2 ankstyvojo amžiaus grupės, 2 mišraus vaikų amžiaus grupės, 6   ikimokyklinio ugdymo. Darželį lanko 224 vaikai, dirba 32 kvalifikuoti pedagogai. Nuo 2007 m. įstaigos pedagogai dalyvauja ŠMPF konkursuose, Comenius programoje. Tad ši ugdymo įstaiga ir toliau sėkmingai žengia pirmyn. Lopšelis-darželis dalyvauja Olimpiniame judėjime, respublikiniame projekte „Sveika mokykla“, yra asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys. Lopšelyje-darželyje sėkmingai įgyvendinamas projektinio darbo metodas, įgyvendinant ugdymo turinį, vyksta komandinis darbas. Puiki  edukacinė aplinka: įrengtas sporto kompleksas su braidymo baseinu, vykdomas taisyklingos kūno laikysenos ir plokščiapėdystės profilaktikos korekcinis-prevencinis darbas sporto salėje ir baseine, vaikai žaidžia „mažąjį krepšinį“, teikiamos logopedo paslaugos, veikia šokių studija, vyksta anglų kalbos pamokėlės. Grupių individualūs projektai jungia tris svarbiausias sritis: sveikatą, etnokultūrą, menus. Lopšelis-darželis „Eglutė“ turi vasaros vaikų užimtumo programų kūrimo ir įgyvendinimo patirtį. Teikia programas ŠMM, rajono Bendruomenės sveikatos tarybai, gauna finansines lėšas sveikatos projektų, vaikų vasaros stovyklų organizavimui. Vykdomą veiklą teigiamai vertina  tėvai. Jie remia ir palaiko įstaigos ugdymo strategiją. Tėvai pritaria, kad per įvairiapusę vaikų veiklą kompleksiškai ir integruotai būtų ugdomos vaikų kompetencijos.

Taigi lopšelio-darželio „Eglutė“ 45 metų buvimo istorija yra prasminga ir graži. Joje savo gilų pėdsaką paliko ilgamečiai įstaigos darbuotojai – juk mūsų istorija –  buvę ir esami žmonės, jų darbai,  mintys, polėkiai. Galime labai daug kuo didžiuotis ir džiaugtis: nuveiktais darbais, išugdytais vaikais, bendruomeniškais tėvais,  puikiais pasiekimais, kuriamais  ateities planais. Mes juk esame neatsiejama Pasvalio miesto ir  istorijos dalis.

Meniu